biro proekt biro proekt

услуги

biroproekt

 • Портфолио biroproekt

  Други фази

  Покрај фазите архитектура и водовод и канализација, Биро Проект изработува техничка документација и за останатите фази со свои надворешни соработници и тоа:

  biroproektстатика (со сеизмика)
  biroproektелектротехнички инсталации
  biroproektтермотехнички инсталации
  biroproektсообраќај
  biroproektпротивпожарна заштита
  biroproektбезбедност и заштита при работа, и
  biroproektдруги проекти и елаборати во зависност од намената на градбата

  Изработуваме:

  1. Проекти

  biroproektОсновни проекти
  biroproektПроекти за изведба
  biroproektПроекти на изведена состојба

  2. Ревизија на проекти

  3. Проектантски надзор