biro proekt biro proekt

услуги

biroproekt

 • Проектирање


  За успешноста говорат делата и задоволните клиенти

  Проектантскиот дел од Биро Проект постои од 2002 година. Со нашиот тим од искусни архитекти и градежни инженери, изработуваме проектна документација (проекти), студии, елаборати, анализи, експертизи и друга документација која е во согласност со стандардите, нормативите и прописите за проектирање и архитектонско обликување на градбите.

  Ги изработуваме сите фази во процесот на проектирање:

  biroproektархитектура
  biroproektводовод и канализација
  biroproektстатика (со сеизмика)
  biroproektелектротехнички инсталации
  biroproektтермотехнички инсталации
  biroproektсообраќај
  biroproektпротив пожарна заштита
  biroproektбезбедност и заштита при работа
  biroproektи други проекти и елаборати во зависност од намената на градбата

  Дел од горенаведените фази ги изработуваме во соработка со надворешни соработници од повеќе компании, како Балкан Консалтинг, Бетон, Македонија проект и др.

  Денес зад нас може да забележиме успешни проекти, реализирани цели и постојано напредување и усовршување.

  Биро Проект поседува:

  biroproektА и Б лиценци за проектирањe на градби од прва и втора категорија
  biroproektА и Б овластувања на проектантите за проектирање, ревизија и надзор
  biroproekt