biro proekt biro proekt

за нас

Our Location

„Биро проект“ ДООЕЛ Скопје, е компанија основана во 2002 година која нуди услуги од областа на проектирањето, маркетингот, хортикултурата и проценка на недвижен имот.

Проектантскиот тим ги изработува сите фази во процесот на проектирањето и поседува лиценца и овластување за проектирање, надзор и ревизија, а, исто така и лиценца за процена на недвижен имот.

За хортикултурното и партерното уредување задолжен е специјализиран тим за дизајнирање и изведба.

Во делот на маркетиншките услуги „Биро Проект“ нуди комлетен бренд билдинг – од графички дизајн на рекламен материјал до комплетен развој на брендот, како и интернет маркетинг услуги и организирање на промотивни настани.БИРО ПРОЕКТ е членка на групацијата Адинг


ading bca investa
a a a a

БИРО ПРОЕКТ

БИРО ПРОЕКТ

Проектирање и Маркетинг

Тел: 071 237 668

Е-пошта: biroproekt@biroproekt.com.mk

Дипл. инж. архитект

Вања Дончева Рајатоска

Управител

Е-пошта: vdonceva@biroproekt.com.mk

Контакт: 02 32 43 798

Дипл. инж. архитект

Сандра Дончева Теохарова

Самостоен инженер проектант

Е-пошта: sdonceva@biroproekt.com.mk

Контакт: 02 32 43 794

Дипл. инж. архитект

Елена Симјаноска Трпеска

Самостоен инженер проектант

Е-пошта: esimjanoska@biroproekt.com.mk

Контакт: 02 32 43 794

Дипл. инж. архитект

Димче Љубенски

Самостоен инженер проектант

Е-пошта: dljubenski@biroproekt.com.mk

Контакт: 02 32 43 793

Дипл.град. инженер

Соња Софрониевска

Главен инженер проектант

Е-пошта: ssofronievska@biroproekt.com.mk

Контакт: 02 32 43 793

Дипл. инж. архитект

Македонка Лазареска

Главен инженер проектант

Е-пошта: mlazareska@biroproekt.com.mk

Контакт: 02 32 43 794

Дипл. шум. инженер

Филип Филипоски

Хортикултурно уредување

Е-пошта: ffiliposki@biroproekt.com.mk

Контакт: 02 32 43 793

М-р на екк. науки

Раде Јанков

Главен маркетинг менаџер

Е-пошта: rjankov@biroproekt.com.mk

Контакт: 02 32 43 791

Дипл. економист

Емилија Петровска Поповска

Самостоен маркетинг менаџер

Е-пошта: epetrovska@biroproekt.com.mk

Контакт: 02 32 43 797

Маја Зифовска

Технички секретар

Е-пошта: biroproekt@biroproekt.com.mk

Контакт: 02 32 43 790

Зоран Инадески

Графички дизајнер

Е-пошта: zinadeski@biroproekt.com.mk

Контакт: 02 32 43 792

БИРО ПРОЕКТ

Проектирање и маркетинг

Е-пошта: biroproekt@biroproekt.com.mk

Тел: 071 237 668

БИРО ПРОЕКТ

Проектирање и маркетинг

Е-пошта: biroproekt@biroproekt.com.mk

Тел: 071 237 668

БИРО ПРОЕКТ

Проектирање и маркетинг

Е-пошта: biroproekt@biroproekt.com.mk

Тел: 071 237 668

БИРО ПРОЕКТ

Проектирање и маркетинг

Е-пошта: biroproekt@biroproekt.com.mk

Тел: 071 237 668

БИРО ПРОЕКТ

Проектирање и маркетинг

Е-пошта: biroproekt@biroproekt.com.mk

Тел: 071 237 668

БИРО ПРОЕКТ

Проектирање и маркетинг

Е-пошта: biroproekt@biroproekt.com.mk

Тел: 071 237 668

БИРО ПРОЕКТ

Проектирање и маркетинг

Е-пошта: biroproekt@biroproekt.com.mk

Тел: 071 237 668

БИРО ПРОЕКТ

Проектирање и маркетинг

Е-пошта: biroproekt@biroproekt.com.mk

Тел: 071 237 668

БИРО ПРОЕКТ

Проектирање и маркетинг

Е-пошта: biroproekt@biroproekt.com.mk

Тел: 071 237 668

БИРО ПРОЕКТ

Проектирање и маркетинг

Е-пошта: biroproekt@biroproekt.com.mk

Тел: 071 237 668

БИРО ПРОЕКТ

Проектирање и маркетинг

Е-пошта: biroproekt@biroproekt.com.mk

Тел: 071 237 668

Our Location

Можеме да ви помогнеме уште одма

02 32 43 790