biro proekt biro proekt

услуги

biroproekt

 • Портфолио biroproekt

  Водовод и канализација

  Изработуваме:

  1.Проекти

  biroproektОсновни проекти
  biroproektПроекти за изведба
  biroproektПроекти на изведена состојба

  2. Надворешен и внатрешен водовод и канализација

  3. Улични инсталации (Инфраструктура на надворешни хидроинсталации) - водовод, фекална и атмосферска канализација

  4. Регулација на речни корита

  5. Хидро објекти

  6. Ревизија на проекти

  7. Проектантски надзор