biro proekt biro proekt


портфолио

aрхитектура

Станбени објекти

 • Фасадно обликување на индивидуална куќа во Гостивар
 • Фасадно обликување и партерно решение за куќа во Реонски центар
 • Надградба и доградба на постоечки индивидуален објект, Ново село, Скопје
 • Фасадно обликување на индивидуална куќа, нас. Трнодол, Скопје
 • Фасадно обликување на постоечки објект со надворешен пристап, Скопје
 • Фасадно обликување на индивидуален објект во н.Бутел, Скопје
 • Пренамена на деловен во станбен простор, на ул.„Роза Луксембург“, Скопје.
 • Индивидуален станбен објект, Радишани, Скопје
 • Фасадно обликување на станбен објект, Скопје
 • Фасадно обликување на индивидуален објект во Сопиште
 • Реконструкција на стан во населба Центар-Буњаковец, Скопје
 • Надградба на индивидуална куќа во населба Пинтија, Скопје
 • Индивидуална куќа во населба Козле
 • Основен проект за приватна кука, населба Петровец, Скопје
 • Реконструкција на стан во Стар Аеродром
 • Реконструкција на стан во Аеродром
 • Реконструкција на стан во Мичурин
 • Стан во Ново Лисиче, Скопје
 • Станбен објект со деловен простор, Скопје - приватен инвеститор
 • Индивидуален станбен објект, Влае, Скопје - приватен инвеститор
 • Индивидуален станбен објект, Козле, Скопје - приватен инвеститор
 • Индивидуален станбен објект, Бардовци, Скопје - приватен инвеститор
 • Индивидуален станбен објект, Соње, Скопје - приватен инвеститор
 • Надградби и доградби на индивидуални станбени објекти во Скопје и скопска околина

 

Индустриски објекти

 • Идеен проект за адаптација, со доградба и надградба на Магацин со деловен простор за Адинг, во Перник, Бугарија.
 • Магацин за запаливи материи, Адинг, Скопје
 • Бетонска лабораторија, Адинг, Скопје
 • Основен проект за адаптација со пренамена за објект Хемтекс
 • Урбанистичко идејни проекти за Индустриски комплекс на инвеститорите Хемпромак и Инпекс, Пинтија, Скопје
 • Урбанистичко идеен проект за Индустриски комплекс Гремекс, Визбегово, Скопје
 • Адаптација и реконструкција на индустриски објект во фабричкиот комлекс на АДИНГ-АД, Скопје
 • Адаптација и реконструкција на Хала во Перник, Бугарија
 • Производна хала на АДИНГ-ПЕРСИЈА, Иран
 • Реконструкција и адаптација на хала на „АД ГРОЗД, Скопје
 • Магацин за готова кожа, Скопје
 • Фасадно обликување и хоризонтална сигнализација на „АД ГРОЗД“, Струмица
 • Погон за боени системи на база на растворувачи во Адинг АД, Скопје

 

Јавни објекти

 • Помошни скали за Мировен Корпус, Амбасада на САД во Скопје
 • Монтажна настрешница за помошни скали на објект на Јавно Обвинителство, Скопје
 • Таложник со избиструвач и Филтер станица, за Регионален водовод, Патишка Река, о.Сопиште, Скопје.
 • Таложни со бистрач за филтерна станица во Скопје
 • КПД Идризово, Пумпна станица за полевање и бунари, Скопје
 • Идејно архитектонско - урбанистичко решение за студентски кампус, Штип
 • Основен проект за отворено машко одделение, КПД Идризово
 • Реконструкција на управна зграда, КПД Идризово
 • Реконструкција на ресторан со сместувачки капацитети, КПД Идризово
 • Основен проект за гаража и сервисни работилници, КПД Идризово
 • Основен проект за реконструкција на нагазна платформа за АЕК, Зајчев Рид
 • Студија за операционализација на капацитетите на Воена Болница, Скопје
 • Студија  за проширување на капацитетита на КПУ-Идризово, Скопје
 • Студија за реконструкција на објекти на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство
 • Проект на изведена состојба за Реконструкција на НИП Нова Македонија, Скопје
 • Реконструкција и адаптација на делови од Воена Болница, Скопје
  • Трауматологија
  • Дежурна амбуланта
  • Приемно одделение
  • Апартмани за Неврологија
  • Тренинг центар
 • Реконструкција, санација и адаптација на полузатворено одделение при  КПУ ИДРИЗОВО, Скопје
 • Изработка на проект за бездомници, Црвен Крст на град Скопје
 • Проект за реновирање на салонот на МОБ, Скопје

 

Деловни објекти

 • Фасадно обликување и партерно решение, оптика Глори ГБ, Скопје
 • Деловен простор на Делта Спорт, Градски стадион, Скопје
 • Адаптација на деловен простор, Штедилница Можности
 • Адаптација на деловен простор, Слога Пром Кавадарци
 • Проект за адаптација на деловен простор на „Мировен Корпус“, амбасада на САД во Скопје
 • Основен проект за деловен објект во Железара
 • Адаптација на деловен простор на Про Кредит Банка - филијала во Автокоманда
 • Адаптација на деловен простор на Про Кредит Банка - филијала во Тетово
 • Адаптација и реновирање на деловни простории на Алфа Банка, Скопје
 • Адаптација на деловен простор на Про Кредит Банка - филијала во Велес
 • Адаптација на проект за Бургер Кинг во ТЦ Сити Мол, Скопје
 • Адаптација на проект за продавница Office Shoes во ТЦ Сити Мол, Скопје
 • Основен проект за релокација на сервер сала за Алфа банка, Скопје
 • Партерно и сообраќајно уредување за деловен објект „Авто центар-ПСС“, Скопје
 • Хоризонтална сигнализација на Аутомобиле Ск, Скопје
 • Хоризонтална сигнализација на Автонова, Скопје
 • Легализација на летна тераса на кафе бар „Ливинг Рум“, Ул. Македонија, Скопје
 • Легализација на летна тераса на кафе бар „Карпе Дием“, Ул. Македонија, Скопје
 • Легализација на летна тераса на мексикански ресторан „Амигос“, Ул. Македонија, Скопје
 • Доградба на станбено-деловен објект ТН-ТВ, Раштак, Скопје

 

Ревизија

 • Станбен објект на ул. Козара, Скопје
 • Ревизија на основен проект за административен објект на локалната самоуправа на општина Карпош, Скопје
 • Реконструкција на училиште „Песталоци“, Скопје

 

Надзор

 • Реконструкција и адаптација на дирекција на Алфа банкa
 • Релокација на сервер сала за Алфа банка
 • Реконструкција и адаптација на станбени простори
 • Станбен објект со деловен простор, Скопје
 • Реконструкција и адаптација на делови од Воена Болница, Скопје
 • Реконструкција на НИП Нова Македонија, Скопје
 • Магацин за готова кожа, Скопје
 • Доградба на станбено-деловен објект, с.Раштак, Скопје

 

Урбана опрема

Елаборати за поставување на Тотеми:

 • Техно Лаб, Скопје
 • Бизнис Центар, АДИНГ, Скопје
 • АДИНГ – АД, Скопје
 • Поликлиника, Делта Ес, Скопје
 • ТХЕ – Слотс доо, Гевгелија, Подружница Бенетон, Скопје
 • Алфа Банка, експозитура, Скопје
 • Свислион доо, Скопје


biroproekt